Školní poradenské pracoviště

Poslední aktualizace stránky 14.4.2023

Vážení rodiče,

      cílem všech pedagogů naší školy je vytvořit pozitivní atmosféru ve škole a přispět tak ke zdravému vývoji všech dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat hlavně s Vámi – rodiči - protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

     Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické. Jde nám o to, abychom hned v zárodku zachytili jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy a mohli je společnými silami řešit. K tomuto cíli přispívá i školní poradenské pracoviště.

Pokud budete potřebovat odbornou radu a pomoc, nabízíme seznam kontaktů na sociální služby, které spadají pod ORP Tišnov

V rámci ŠPP na naší škole pracují:

RNDr. Zdeňka Humpolcová - výchovný a kariérový poradce

Mgr.Lenka Matušková - školní speciální pedagog

Mgr. Šárka Křivskáškolní metodik prevence

 

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • nabídka poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům
 • prohloubení spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 • podpora integrace (např. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,  poskytování metodické podpory učitelům při naplňování závěrů a doporučení školských poradenských zařízení a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí)
 • prevence nežádoucích jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus, sexuální výchova atd.)
 • časné odhalování možného problémového chování dětí ve škole
 • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání
 • péče o nadané žáky
 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech uplatnění po ukončení ZŠ
 • zprostředkování a prohloubení kontaktů s pedagogickou-psychologickou poradnou (PPP), speciálně - pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) a dalšími subjekty
 • zpracování intervenčních postupů
 • koordinace činnosti ŠPP a jeho služeb s dalšími poradenskými institucemi